Contact Cinnabon

Message Us

  Cinnabon Toombul Shopping Centre

  1015 Sandgate Rd, Nundah 4012
  Opposite Coles.

  Trading Hours

  Monday            8am – 6pm
  Tuesday           8am – 6pm
  Wednesday     8am – 6pm
  Thursday         8am – 7pm
  Friday              8am – 6pm
  Saturday          8am – 6pm
  Sunday             9am – 6pm

  Cinnabon Westfield Garden City

  Cnr Logan & Kessels Rd, Upper Mt Gravatt 4122
  Level 2, next to Michael Hill.

  Trading Hours

  Monday            8am – 5pm
  Tuesday           8am – 5pm
  Wednesday     8am – 5pm
  Thursday         8am – 9pm
  Friday              8am – 6pm
  Saturday          8am – 6pm
  Sunday             9am – 6pm

  Cinnabon
  Robina Town Centre

  Robina Town Centre Dr. Robina QLD 4230
  The Kitchens, opposite The Bavarian

  Trading Hours

  Monday            8am – 5pm
  Tuesday           8am – 5pm
  Wednesday     8am – 5pm
  Thursday         8am – 9pm
  Friday              8am – 6pm
  Saturday          8am – 6pm
  Sunday             9am – 6pm