Contact Cinnabon

Message Us

Cinnabon Toombul Shopping Centre

1015 Sandgate Rd, Nundah 4012
Opposite Coles.

Trading Hours

Monday            8am – 6pm
Tuesday           8am – 6pm
Wednesday     8am – 6pm
Thursday         8am – 7pm
Friday              8am – 6pm
Saturday          8am – 6pm
Sunday             9am – 6pm

Cinnabon Westfield Garden City

Cnr Logan & Kessels Rd, Upper Mt Gravatt 4122
Level 2, next to Michael Hill.

Trading Hours

Monday            8am – 5pm
Tuesday           8am – 5pm
Wednesday     8am – 5pm
Thursday         8am – 9pm
Friday              8am – 6pm
Saturday          8am – 6pm
Sunday             9am – 6pm

Cinnabon
Robina Town Centre

Robina Town Centre Dr. Robina QLD 4230
The Kitchens, opposite The Bavarian

Trading Hours

Monday            8am – 5pm
Tuesday           8am – 5pm
Wednesday     8am – 5pm
Thursday         8am – 9pm
Friday              8am – 6pm
Saturday          8am – 6pm
Sunday             9am – 6pm